بهترین منابع کنکور سراسری با اولویت سطح بندی در کافه درس

دروس عمومی


✔️بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99: درس ادبیات:

بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99 برای درس ادبیات، منابعی هستند که به صورت موضوعی و طبقه بندی شده طراحی شده اند. ادبیات جزء درسهایی است که باید به صورت موضوعی و مبحثی مطالعه شود. درس ادبیات کنکوربا توجه به ضریب بالای آن و اهمیت زیاد، باید زمان کافی برای مطالعه بهترین منابع این درس گذاشته شود.

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید ادبیات برای داوطلبان قوی:

قرابت معنایی نظام جدید نشر دریافت هامون سبطی

آرایه های ادبی نظام جدید نشر الگو

نگارش و زبان فارسی نظام جدید نشر الگو

تاریخ ادبیات نظام جدید نشر الگو

لغات و املاء نظام جدید نشر الگو

فارسی جامع آی کیوی گاج (برای تسلط و تست زنی بیشتر)

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید ادبیات برای داوطلبان متوسط:

فارسی میکروطلایی گاج + قرابت معنایی نشر الگو + تاریخ ادبیات مهر و ماه

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید ادبیات برای داوطلبان ضعیف:

فارسی جامع میکرو طبقه بندی گاج + لغت و املا و تاریخ ادبیات لقمه طلایی مهر و ماه (مخصوص مرور و جمع بندی) + قرابت لقمه مهر و ماه (مخصوص مرور و جمع بندی) + آرایه های ادبی لقمه مهر و ماه (برای مرور و جمع بندی) + دستور زبان فارسی لقمه مهر و ماه (برای مرور و جمع بندی)

✔️بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99: درس دینی:

بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99 برای درس دینی باید به نحوی انتخاب شود که هم متن درس به دقت پوشش داده شده باشد و هم تک تک آیات با نکات دقیق و مفهومی آن توضیح داده شده باشد.

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید دینی برای داوطلبان قوی:

دینی پایه و دوازدهم خیلی سبز (با عنوان کتاب تست دین و زندگی) + دین و زندگی مولتی ویتامین گاج (برای مرور و جمع بندی)

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید دینی برای داوطلبان متوسط:

دین و زندگی جامع میکرو طبقه بندی گاج + دین و زندگی مولتی ویتامین گاج (برای مرور و جمع بندی)

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید دینی برای داوطلبان ضعیف:

دین و زندگی میکرو طلایی گاج + لقمه طلایی پیام آیات دین و زندگی مهر و ماه

✔️بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99: درس عربی:

بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99 درس عربی، باید به گونه ای انتخاب شود که هم در بخش قواعد و هم در بخش درک مطلب و ترجمه و هم در بخش لغت و تحلیل و تعریب، به طور کامل به کار داوطلب بیاید.

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید عربی برای داوطلبان قوی:

نردبام عربی خیلی سبز

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید عربی برای داوطلبان متوسط:

عربی پایه و دوزادهم تست خیلی سبز + درک مطلب عربی کامل گاج + واژگان عربی به روش تیک ایت  گاج 

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید عربی برای داوطلبان ضعیف:

عربی سفید گاج + فنون ترجمه عربی کنکور میکروطلایی + درک مطلب عربی کامل گاج + واژگان عربی به روش تیک ایت  گاج 

✔️بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99: درس زبان:

بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99 برای درس زبان باید به گونه ای تعیین شود که براساس ضعف در لغت، گرامر و یا ریدینگ و درک مطلب داوطلب باشد و در آن زمینه داوطلب را قوی تر سازد.

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید زبان برای داوطلبان قوی:

زبان انگلیسی جامع نردبام خیلی سبز

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید زبان برای داوطلبان متوسط:

زبان انگلیسی جامع شهاب اناری مبتکران + واژگان سطر به سطر و گرامر کنکور گاج + آزمون پلاس زبان انگلیسی گاج

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید زبان برای داوطلبان ضعیف:

زبان انگلیسی جامع شهاب اناری مبتکران + درک مطلب زبان کنکور به زبان ساده شهاب اناری مبتکران

دروس تخصصی


✔️بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99: درس زیست شناسی:

بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید در درس زیست شناسی، منابعی هستند که متن درسنامه آنها با توجه به سطح داوطلب متناسب باشد. منبع بسیار سنگین برای داوطلب ناآشنا با زیست باعث می شود از زیست فراری شود.

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید زیست شناسی برای داوطلبان قوی:

زیست شناسی 1 نشر الگو + زیست شناسی 2 نشر الگو + زیست شناسی 3 نشر الگو + عکس و مکث میکروطلایی گاج (برای مرور) + فار آزمون زیست شناسی کنکور نظام جدید نشر فار

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید زیست شناسی برای داوطلبان متوسط:

زیست شناسی 1 خیلی سبز + زیست شناسی 2 خیلی سبز + زیست شناسی 3 خیلی سبز + متن و مکث گاج میکروطلایی (برای مرور) + عکس و مکث گاج میکروطلایی (برای مرور) + فار آزمون زیست شناسی کنکور نظام جدید نشر فار

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید زیست شناسی برای داوطلبان ضعیف:

درسنامه های زیست کامل میکروطلایی گاج + زیست کامل کنکور میکروطلایی گاج + زیست گیاهی میکرو طلایی گاج (برای مرور) + متن و مکث گاج میکروطلایی (برای مرور) + عکس و مکث گاج میکروطلایی (برای مرور) + لقمه طلایی زیست ترکیبی کنکور (برای مرور و جمع بندی) + لقمه طلایی عبارت های کلیدی زیست کنکور (برای مرور و جمع بندی)+ لقمه طلایی زیست جانوری کنکور مهر و ماه (برای مرور و جمع بندی)

✔️بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99: درس شیمی:

انتخاب بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99 درس شیمی، به دلیل پیچیدگی درس شیمی کنکور یکی از سخت ترین کارهاست. شیمی به خاطر تغییرات زیادی که در کنکورهای چند سال اخیر داشته است درسی است که باید به شدت مراقب آن باشیم.

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید شیمی برای داوطلبان قوی:

شیمی 1 (دهم) خیلی سبز + شیمی 2 (یازدهم) خیلی سبز + شیمی 3 (دوازدهم) (جلد یک و دو) خیلی سبز + نردبام شیمی دوازدهم خیلی سبز + فار آزمون شیمی دهم (برای تست زنی و تسلط) + فار آزمون شیمی یازدهم (برای تست زنی و تسلط)

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید شیمی برای داوطلبان متوسط:

پرسش های چهار گزینه شیمی دهم جلد اول و دوم مبتکران + پرسش های چهار گزینه ای شیمی یازدهم جلد اول و ودوم + پرسش های چهار گزینه ای شیمی دوازدهم جلد اول و دوم

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید شیمی برای داوطلبان ضعیف:

شیمی کامل کنکور میکرو طلایی گاج + درسنامه های شیمی کامل کنکور میکرو طلایی گاج

✔️بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99: درس فیزیک:

بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99 درس فیزیک زمانی می تواند بهترین منابع لقب بگیرد که از نظر یاد دادن مفاهیم و تعداد تستهای متنوع کامل باشد. متن درسنامه فیزیک اگر خیلی سنگین باشد، داوطلب در تستها گیر می کند و اگر خیلی زیاد توضیحی باشد داوطلب را از اصل قضیه که حل تست است دور می کند.

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید فیزیک برای داوطلبان قوی:

فیزیک 1 دهم تست نشر الگو + فیزیک 2 یازدهم تست نشر الگو + فیزیک 3 دوازدهم نشر الگو و یا نردبام فیزیک دهم + نردبام فیزیک یازدهم + نردبام فیزیک دوازدهم 

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید فیزیک برای داوطلبان متوسط:

فیزیک کامل تجربی میکروطلایی گاج + درسنامه های فیزیک کامل میکروطلایی گاج

بهترین منابع کنکور نظام جدید فیزیک برای داوطلبان ضعیف:

فیزیک پایه و دوازدهم تست خیلی سبز + فوت و فن فیزیک تجربی


✔️بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99: درس ریاضی:

بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 99 برای درس ریاضی، کاملاً نسبی است. ممکن است یک منبع که برای یک نفر بسیار بد است برای یک نفر دیگر بهترین منبع باشد و بالعکس. بنابراین برای انتخاب بهترین  منابع کنکور تجربی نظام جدید در درس ریاضی بهتر است دقیقا سطح هر داوطلب مشخص شود و سپس براساس آن بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید مخصوص آن داوطلب انتخاب شود.

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید ریاضی برای داوطلبان قوی:

ریاضیات تجربی جامع کنکور نظام جدید تجربی خیلی سبز (جلد یک و دو) + آی کیوی جامع ریاضی نظام جدید گاج

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید ریاضی برای داوطلبان متوسط:

ریاضیات تجربی جامع کنکور نظام جدید تجربی خیلی سبز (جلد یک و دو) + لقمه هندبوک فرمول‌نامه ریاضیات مهر و ماه

✔️بهترین منابع کنکور نظام جدید ریاضی برای داوطلبان ضعیف:

ریاضیات تجربی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندی گاج +  تیپ بندی ریاضیات جامع کنکور تجربی سری مینی میکرو طلایی گاج + لقمه طلایی تکنیک های محاسبات سریع ریاضی کنکور مهر و ماه + لقمه هندبوک فرمول‌نامه ریاضیات مهر و ماه