امکانات VIP کافه درس

مشاوره تخصصی و VIP

کد : 20

تعداد جلسات : 100جلسه

مدت دوره : 99:00ساعت

استاد : مدیر دپارتمان مشاوره

مبلغ قبل از تخفیف : 12,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,800,000 ريال

توضیحات مبلغ : 60درصد تخفیف برای 10 نفر اول

آزمون جامع

کد : 21

تعداد جلسات : 100جلسه

مدت دوره : 99:00ساعت

استاد : طراحان آزمون ها

مبلغ قبل از تخفیف : 1,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 300,000 ريال

توضیحات مبلغ : تخفیف 70 درصدی برای 30 نفر اول

آزمون دروس تخصصی

کد : 22

تعداد جلسات : 100جلسه

مدت دوره : 99:00ساعت

استاد : طراحان آزمون ها

مبلغ قبل از تخفیف : 1,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ : 80درصد تخفیف به 30 نفر اول

آزمون دروس عمومی

کد : 23

تعداد جلسات : 100جلسه

مدت دوره : 99:00ساعت

استاد : طراحان آزمون ها

مبلغ قبل از تخفیف : 1,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ : 80درصد تخفیف به 30 نفر اول

همایش دروس عمومی

کد : 24

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : دبیران همایشی کافه درس

مبلغ قبل از تخفیف : 1,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 400,000 ريال

توضیحات مبلغ : 60 درصد تخفیف تا پایان آبان

همایش دروس تخصصی

کد : 25

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : دبیران همایشی کافه درس

مبلغ قبل از تخفیف : 1,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 500,000 ريال

توضیحات مبلغ : 50درصد تخفیف

کلاس حضوری VIP

کد : 26

تعداد جلسات : 60جلسه

مدت دوره : 90:00ساعت

استاد : مدیر دپارتمان دروس تخصصی

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,000,000 ريال

توضیحات مبلغ : 20 درصد تخفیف برای کلاس های vip